Kdor daje na območju Republike Slovenije v promet nevarne kemikalije, je v skladu z določbami Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 -ZBioP, 16/08 in 9/11) dolžan le-te razvrstiti, označiti in pakirati z veljavnimi predpisi.

Tako kot v vseh ostalih članicah EU, se tudi v Republiki Slovenji trenutno uporabljata dva sistema razvrščanja,označevanja in pakiranja:

1. Star sistem razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih snovi in pripravkov
Ta sistem se uporablja samo še pogojno in sicer za zmesi, ki so bile dane v promet (v Sloveniji ali kaki drugi EU članici) pred 1.6.2015. Te zmesi so lahko razvrščene in označene v skladu s staro zakonodajo t.j. v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list RS št. 67/05, 137/07, 88/08, 81/09 in 06/14) še do 1.6.2017!

2. Nov sistem razvrščanja, označevanja in pakiranja nevarnih snovi in zmesi
Na področju razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih kemikalij so članice EU po 40 letih dopolnjevanja in spreminjanja zakonodaje na tem področju, v januarju 2009 med prvimi na svetu pričele uporabljati globalno poenoten sistem razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij tj. GHS (Globally Harmonised System). V EU se je dokument GHS, ki sicer od leta 2001 nastaja in se dopolnjuje pod okriljem ZN v Ženevi, sprejel v obliki uredbe Evropskega parlamenta in Sveta št.1272/2008 oz. CLP uredba (CLP- Classification, Labelling and Packaging of hazardous chemicals).

Uveljavitev določb CLP uredbe, ki je osnovno orodje uredbe REACH, pomeni implementacijo idej trajnostnega razvoja. Princip razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij, ki ga uvaja CLP uredba, je podoben staremu sistemu EU. Podobni pa ostajajo tudi glavni cilji, tj. ugotoviti kakšne nevarne lastnosti ima neka kemikalija, te informacije preko etikete in varnostnega lista posredovati uporabniku in tako omogočiti zavestnejšo, racionalnejšo in odgovornejšo uporabo tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju.