Ocena varnosti kozmetičnega izdelka in poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka

  

Pred dajanjem kozmetičnega izdelka na trg mora odgovorna oseba zagotoviti, da je bila izdelana ocena varnosti kozmetičnega izdelka za človekovo zdravje in sestavljeno poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka.

 

Poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka je sestavljeno iz dela A (informacije o varnosti kozmetičnega izdelka) in dela B (ocena varnosti kozmetičnega izdelka). Podrobnejša vsebina poročila o varnosti kozmetičnega izdelka je navedena v Prilogi I Uredbe št. 1223/2009/ES.

DEL A:

 1. Kvantitativna in kvalitativna sestava kozmetičnega izdelka
 2. Fizikalne/kemijske značilnosti in stabilnost kozmetičnega izdelka
 3. Mikrobiološka kakovost
 4. Nečistoče, sledi, podatki o embalažnem materialu
 5. Normalna in razumno predvidljiva uporaba
 6. Izpostavljenost kozmetičnemu izdelku
 7. Izpostavljenost snovem
 8. Toksikološki profil snovi
 9. Neželeni učinki in resni neželeni učinki
 10. Informacije o kozmetičnem izdelku

DEL B:

 1. Zaključek ocene
 2. Označena opozorila in navodila za uporabo
 3. Obrazložitev
 4. Verodostojnost ocenjevalca in odobritev dela B

Evropska komisija je skupaj z državami članicami Evropske unije in predstavniki industrije pripravila Smernice v zvezi s Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1223/2009. Pripravljene smernice bodo predvsem v pomoč malim in srednje velikim podjetjem pri izpolnjevanju zahtev za pripravo poročila o varnosti kozmetičnega izdelka.

Izvedbeni Sklep Komisije z dne 25. novembra 2013 o Smernicah v zvezi s Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih.

 

Svetovanje, pomoč in izdelava poročila o varnosti kozmetičnega izdelka v skladu z uredbo ES št. 1223-2009.