Pri nas vam izdelamo, prevedemo ali revidiramo varnostni list in ga prijavimo na Uradu za kemikalije.

Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo, 11/01 – ZFfS, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 ZBioP, 16/08 in 9/11) navaja:

35. člen (sporočanje podatkov o kemikalijah in nevarnih proizvodih) Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo nevarno kemikalijo v Republiki Sloveniji ali vnašajo nevarno kemikalijo v Republiko Slovenijo, morajo za vsako nevarno kemikalijo in za vsak nevarni proizvod iz 4. člena tega zakona predložiti organu, pristojnemu za kemikalije, podatke iz varnostnega lista, kemijsko sestavo nevarne kemikalije ali nevarnega proizvoda, in podatke o področjih uporabe. Podatke iz varnostnega lista morajo predložiti organu, pristojnemu za kemikalije, najkasneje ob prvi prepustitvi nevarne kemikalije tretjemu ali ob prvem vnosu nevarne kemikalije v Republiko Slovenijo, kemijsko sestavo nevarne kemikalije in podatke o področjih uporabe pa najkasneje do 31. marca v naslednjem letu po prvi prepustitvi tretjemu ali prvem vnosu nevarne kemikalije v Republiko Slovenijo. Način predložitve in obnavljanja podatkov ter izjeme iz sporočanja predpiše minister.
Iz česar sledi, da je osnova za prijavo nevarne kemikalije varnostni list v slovenskem jeziku v skladu s slovensko in EU zakonodajo.

Izvleček iz Uredbe REACH 1907/2006